Beleidsplan Stichting Een Groen Hart

Dit beleidsplan biedt een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en financiële verantwoording van Stichting Een Groen Hart, met als doel het verkrijgen en behouden van de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit beleidsplan zal als leidraad dienen voor de komende jaren en zal regelmatig worden herzien en bijgewerkt om aan onze missie te blijven voldoen.

Missie

*Stichting Een Groen Hart is toegewijd aan het beschermen en versterken van onze planeet door het vergroenen van gemeenschappen, het bevorderen van duurzaamheid, het compenseren van CO2-uitstoot en het inspireren van bewustwording over milieukwesties.*

Doelstellingen

 1. Gemeenschappen Vergroenen: We streven ernaar om lokale gemeenschappen te vergroenen door middel van groenprojecten, herbebossing en het optimaliseren van openbare ruimtes om de kwaliteit van leven te verbeteren.
 2. Duurzaamheid Bevorderen: We zetten ons in voor het bevorderen van duurzame praktijken in bedrijven, scholen en gemeenschappen door educatieve programma's en bewustwording.
 3. CO2-compensatie: We ondersteunen CO2-compensatieprojecten, zoals herbebossing, om de negatieve effecten van klimaatverandering te verminderen en de planeet te herstellen.
 4. Educatie en Bewustwording: We ontwikkelen educatieve programma's en promoten bewustwording over milieukwesties om meer mensen te betrekken bij milieubehoud.

Activiteiten

Om onze doelstellingen te bereiken, zullen we de volgende activiteiten ondernemen:

 1. Gemeenschapsprojecten: We zullen groenprojecten initiëren en ondersteunen in samenwerking met lokale gemeenschappen om groene ruimtes te creëren en te onderhouden.
 2. Educatieve Programma's: We zullen educatieve programma's ontwikkelen en uitvoeren om mensen bewust te maken van milieukwesties en duurzame praktijken te bevorderen.
 3. CO2-compensatie: We zullen investeren in CO2-compensatieprojecten, zoals herbebossing en groeninfrastructuur, om de CO2-uitstoot te verminderen en de natuurlijke omgeving te herstellen.
 4. Samenwerking: We zullen samenwerken met lokale overheden, bedrijven en non-profitorganisaties om onze missie te ondersteunen en synergieën te creëren.

Financiële Verantwoording

 1. Donaties en Subsidies: We zullen financiële steun zoeken in de vorm van donaties en subsidies om onze activiteiten te financieren.
 2. Transparantie: We zullen volledige financiële transparantie bieden door jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening op te stellen en te publiceren.
 3. Controle : Indien onze inkomsten meer dan €50.000 bedragen, zullen we jaarlijks een accountantsverklaring verkrijgen om de financiële integriteit te waarborgen.

Bestuur en Beheer

 1. Onafhankelijk Bestuur : We zullen een onafhankelijk bestuur behouden zonder financiële belangenverstrengeling.
 2. Deskundigheid : Onze bestuursleden zullen voldoende kennis hebben om hun taken uit te voeren en zich regelmatig bijscholen.
 3. Vergoeding: Bestuurders ontvangen alleen een redelijke vergoeding voor gemaakte kosten en tijdsinvestering.

Openbaarheid

Publicatieplicht : We zullen relevante gegevens, zoals onze naam, RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer), contactinformatie en financiële gegevens, openbaar maken via onze website en de KvK.

Slotwoord

Dit beleidsplan is bedoeld om de transparantie en verantwoording van Stichting Een Groen Hart te waarborgen, en om ons te helpen voldoen aan de vereisten voor de ANBI-status. We zullen ons inzetten voor onze missie en zullen dit plan regelmatig bijwerken om ons werk effectiever te maken en de wereld groener te maken.

Datum: [Datum van de laatste herziening]

Naam van Stichting: Stichting Een Groen Hart

Naam en Handtekening van Voorzitter Bestuur: [Naam en Handtekening]